Accessibility Tools

Om oss

Novari IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar forvaltning og videreutvikling av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel og teknologi.

Selskapet eies av alle fylkeskommunene og Oslo kommune. Novari IKS sitt øverste organ er representantskapet som har ett medlem fra hver av eierne. Representantskapet har valgt et styre som følger opp selskapets drift.

Novari IKS har hovedkontor i Porsgrunn.

Arbeidsoppgavene er blant annet:

 • Anskaffelser og forvaltning av felles IT – løsninger
 • Forvaltning og videreutvikling av VIGO Sentralbase
 • Utvikling og forvaltning av nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool
 • Kvalitetssikring av elev- og lærlingdata
 • Informasjonsarbeid til fylkeskommunene via vilbli.no
 • Utvikling av løsning for arkivering av dokumenter fra fagsystemene til arkiv

 

Ved spørsmål om søknad og inntak til skole:
ta kontakt med Inntakskontoret i fylkeskommunen der du bor.

Inntakskontorene Inntakskontorene | Videregående opplæring – vilbli.no

Ved spørsmål om formidling til bedrift/ læreplass:
ta kontakt med Fagopplæringen i fylkeskommunen der du bor.

Fagopplæringskontorene Fagopplæringskontorene | Videregående opplæring – vilbli.no

Sist endret: 7. juni, 2024

Ansatte i Novari IKS

Novari IKS har 50 fast ansatte i tillegg til daglig leder Hilde Benno Vaage. Selskapet frikjøper også medarbeidere fra fylkeskommunene til ulike oppdrag i utviklingsprosjekter.

I nedtrekksmenyen under finner du navn og e-postadresser til disse.

Hilde Benno Vaage (daglig leder)


Frode Sjursen (ass. daglig leder)


Samhandling og rådgivning (samråd)

Vanja Valjord Christensen (seksjonsleder samhandling og rådgivning)


Anne Mette Dørum (spesialrådgiver)


Cathrine Hill-Jensen (kommunikasjonsrådgiver)


Erik Hesmyr (Informasjonssikkerhetsansvarlig og personvernombud)

Tlf: 900 90 704


Gyri Stavdal (jurist)


Linn Jonassen (rådgiver ansvarlig for dokument- og informasjonsforvaltning)


Marte Welta Myrene (administrasjonsrådgiver)


Rune Pedersen (IT ansvarlig)


Trygve Gunnarshaug (innkjøpsrådgiver)


 

Seksjon Samferdsel

Bjørn Harald Sti (seksjonsleder samferdsel)


David Andrè Hosen (prosjektleder samferdsel)


Kristina Grimsrud (prosjektleder anskaffelser)


Jenny Anne Haug (service level manager)


Marianne Ramdal Nesset (prosjektleder samferdsel)


Raymond Hermansen (prosjektleder for kontraktsforvaltning)


Susanne Thornes (forretningsutvikler)


Øystein Reppesgård ( prosjektleder samferdsel)


 

Seksjon Utdanning

Vigdis Margrethe Hoven (seksjonsleder utdanning)


Beate Karlsen (rådgiver utdanning)


Bjørn Tveiten (rådgiver utdanning)


Hallgeir Wikdahl (rådgiver utdanning)


Heidi Oppebøen (rådgiver utdanning)


Lars Pedersen (rådgiver utdanning)


Marie Skåra Graarup (rådgiver utdanning)


Natalia Kovalenko-Gundersen ( VIGO tjenesteansvarlig)


Ola Brustad (rådgiver utdanning)


Sindre Andreas Rådahl Kirchhoff (rådgiver utdanning)


Terje Svensson (rådgiver utdanning)


Trude Riple (rådgiver utdanning – frikjøpt 80 %)


 

Seksjon Teknologi

Svein Håkon Skulstad (seksjonsleder teknologi IT)


Egil Ballestad (utvikler teknologi IT)


Erling Jahr (utvikler teknologi IT)


Hans Jørgen Ødegaard (utvikler teknologi IT)


Henrik Knutsen (lærling teknologi IT )


Jennifer Strand (utvikler teknologi IT)


Jon Erik Stensrød (prosjektleder teknologi IT)


Kenneth Folkestad Goa (utvikler teknologi IT)


Lasse Ulvær (utvikler teknologi IT)


Linda Wangen Loftsgarden (utvikler teknologi IT)


Maria Forsberg Kristoffersen (produkteier)


Mattis Bratland (utvikler)


Nils-Håkon Opsahl (utvikler teknologi IT)


Nils-Odd Solberg (utvikler teknologi IT)


Trond Magnus Sevre (utvikler teknologi IT)


Ole Anders Eidjord (utvikler teknologi IT)


Sander Rysjedal (lærling teknologi IT)


Sondre Nordjore (utvikler teknologi IT)

Representantskapet Novari IKS

Oversikt over valgte representanter i Representantskapet for Novari IKS 2020 – 2023:

Oslo

Representant: Ole Christian Melhus

Vara: Inge Haraldstad


Akershus

Representant: Sverre Osland

Vara: Hilde Karin Kløvfjell

Vara: Thomas Wilhelm Tvedt


Østfold

Representant: Brynjard Rønningen

Vara: Håkon Bjarne Johnsen

Vara: Ann Cathrin Guldberg


Buskerud

Representant: Ana Maria Silva- Harper

Vara: Kjell Erland Grønbeck

Vara: Kristin Løvaas Gjerde


Innlandet

Representant: Joakim Ekseth

Vara: Mari Gjestvang

Vara: Hans Kristian Enge


Vestfold

Representant: Gunnar Berg Treidene

Vara: Stig Larsen

Vara: Jens Rydhagen


Telemark

Representant: Ketil Reed Aasgaard

Vara: Elisabeth Gylder Vingereid


Agder

Representant: Knut Lindland

Vara: Arly Hauge


Rogaland

Representant: Anne Kristin Bruns

Vara: Mille-Sofie Kvannli

Vara: Oddny Helen Turøy


Vestland

Representant: Åsmund Berthelsen

Vara: Stig Stellberg

Vara: Ronny Grønsdal


Møre og Romsdal

Representant: Anders Riise

Vara: Anne Marie Fiksdal

Vara: Line Hatmosø Hoem


Trøndelag

Representant: Vegard Iversen

Vara: Anders Bjøru

Vara: Endre Rudolfsen


Nordland

Representant: Geir Hareide Hansen

Vara: Even J. Ediassen


Troms

Representant: Børre Krudtå (Leder)

Vara: Margunn Blix

Vara:Bjørn-Inge Thomasjord


Finnmark

Representant: Raymond Robertsen

Vara: Thomas Mølmann

Vara: Hallgeir Strifelt

Neste møte i representantskapet i Novari IKS finner sted:

 • Onsdag 24.april 2024
 • Kl. 0900-1230
 • I Novari IKS sine lokaler i Deltabygget, Kjølnes Ring 30, 3918 Porsgrunn

Her finner du saksliste og vedlegg:

 

Styret Novari IKS

Oversikt over valgte medlemmer i styret  for Novari IKS:

Styret for Novari IKS består av følgende personer:

Styreleder

Bjørn Marthinsen, etatsdirektør for Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune

Nestleder

Ane Tonette Lognseth, ass. fylkesdirektør Utdanning – Innlandet fylkeskommune


Styremedlemmer

Aud Margrethe Riseng, samferdselssjef – Innlandet fylkeskommune

Elisabeth Bechmann, avd. leder samferdsel– Østfold fylkeskommune

Even Jarl Ediassen, Fylkesdirektør finans og organisasjon – Nordland Fylkeskommune

Kariann D. Flovikholm, ass. fylkesdirektør utdanning – Møre og Romsdal fylkeskommune

Svein Vathne, avdelingssjef digitalisering – Rogaland fylkeskommune


Varamedlemmer

Hanne Wigemyr Kjeldsen, Rådgiver digitalisering og tjenesteutvikling – Telemark fylkeskommune

Per Magne Aadnøy, seksjonsleder tjenesteforvaltning – Akershus fylkeskommune

Dokumenter

Her finner du årsmelding, strategiske dokumenter og pålogging for representantskaps- og styremedlemmer.

Avtaleportefølje

Novari IKS sin samlede avtaleportefølje oppdateres for øyeblikket og du vil snart finne et oppdatert dokument her.

Ved behov for mer informasjon rundt enkeltavtaler, ta kontakt med

Trygve Gunnarshaug
Innkjøpsrådgiver

Åpenhetsloven

Her finner du informasjon om Novari IKS og åpenhetsloven:

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Novari IKS har både plikt til å overholde menneskerettigheter og å følge åpenhetsloven for å sikre gjennomsiktighet og ansvarlighet i vår virksomhet.

Egen virksomhet
Novari IKS respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter, slik det fremkommer i internasjonale konvensjoner og norske lover i all vår virksomhet.

Novari IKS identifiserer følgende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter som områder hvor Novari IKS kan ha særlig påvirkning:

 • HMS på arbeidsplassen
 • Forbud mot rasisme og diskriminering
 • Rett til arbeid og fravær av diskriminering av arbeidssøkere
 • Organisasjonsfrihet og fagforeningsfrihet
 • Forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid og slaveri
 • Rettferdig og gode arbeidsvilkår, herunder trygge og sunne arbeidsforhold. Forbud mot enhver form for diskriminering i arbeidsforhold og ved ansettelse.

Leverandører
Novari IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap. Selskapet har fylkeskommunene og Oslo kommune som eiere.

Selskapet er et IKT- og digitaliseringsselskap som skal sørge for effektive og behovsstyrte anskaffelser, forvaltning og drift av digitale tjenester for fylkeskommunens lovpålagte oppgaver innenfor utdanning og samferdselsforvaltning. Lov om offentlig anskaffelser og reglene om offentlig støtte skal ivaretas. Selskapet skal også tilby nødvendig faglig opplæring og veiledning knyttet til tjenestene som leveres.

Digitale tjenester knyttet til lovpålagte fylkeskommunale oppgaver kan legges til selskapet i tråd med deltakernes behov og bestilling innenfor de rammer representantskapet fastsetter og som ikke er av økonomisk art. Med dette følger en bred og variert leverandørportefølje innen rådgivning og drift.

Leverandørene varierer i størrelse fra store internasjonale og nasjonale selskaper til mindre lokale leverandører. Novari IKS har kontrakt eller rammeavtale med omtrent 30 leverandører, til en samlet kontraktsverdi på ca 80 millioner kroner. Årlig forbruk er ca 84 millioner kroner eks MVA.

Novari IKS er bevisst vårt ansvar for å utvikle seriøse avtaler og ansvarlig leverandører.

Novari IKS er blant annet underlagt lov om offentlige anskaffelser. Konkurranser planlegges og gjennomføres og kontrakter inngår og følges opp på en forretningsmessig, samfunnsansvarlig og ressurseffektiv måte i tråd med lover og forskrifter.

Vi har gjennomført en overordnet vurdering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I forbindelse med anskaffelsesprosesser på rammeavtaler er det stilt krav til miljø og sosialt ansvar og det er stilt krav til at tilbyderne må kunne redegjøre for etisk handel i alle ledd. Kravet til aktsomhet er derfor ivaretatt når det gjelder disse avtalene.

Det er ikke avdekket behov for tiltak mot noen leverandører, men Novari IKS reviderer sine leverandører jevnlig og ved kontraktsfornyelser, for å sikre at disse hele tiden etterlever norske krav og lover.

I tillegg ble egenanskaffelser og inngåtte avtaler gjennomgått. Vi har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos leverandørene.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderingen er oppdatert og skal forankres i styret august 2024.

Kontakt oss
Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger jfr. åpenhetsloven kontakt oss gjerne på

Forbrukertilsynet er offentlig tilsynsmyndighet med åpenhetsloven

Du kan lese mer om åpenhetsloven på Forbrukertilsynets nettsider her.

Sende faktura til Novari IKS

Her finner du informasjon om hvordan du sender oss en faktura:

Vi har følgende fakturadresse. Det er viktig at du benytter navnet Vigo IKS (ikke Novari IKS) når du sender oss faktura, da det fortsatt er registrert i Brønnøysund registeret.

Kjølnes ring 30, 3918 Porsgrunn

Det et krav at faktura skal sendes elektronisk med påført referanse.

Vigo IKS (Novari IKS) har org.nr 998283914

Alle fakturaer skal sendes i EHF-format

ELMA 0192:998283914 – Visma aksesspunkt

Alle fakturaer skal merkes korrekt for raskere behandling hos oss, dvs. med referanse og kontaktperson.

Elektroniske fakturaer i EHF leveres med 1000 som referanse. Dette er et ID-nummer plassert i feltet ‘AccountingCost’ på fakturahodenivå.

Ledige stillinger

Vi har for tiden ledige stillinger som utviklere:

Vi har for tiden to utlysninger, du finner annonsene på finn.no ved å følge linkene under:

Frontendutviklere

Backendutviklere

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!

Sidenavigasjon