Accessibility Tools

bilde av elever

Behovsstyringsprosessen; hva er det og hva er status?

I forbindelse med endringene i selskapsavtalen til daværende Vigo IKS, tok fylkeskommunene og nå Novari IKS (tidligere Vigo IKS) initiativ til å gjennomføre et prosjekt for å tydeliggjøre og strukturere samarbeidsformen mellom fylkeskommunene og Novari. Prosjektet fikk navnet behovsstyringsprosessen. Men hva er det og hva er status?

I prosjektet, som pågikk vinteren og våren 2023, ble det utviklet et rammeverk for behovsstyring – hvordan fylkeskommunene bør samarbeide om felles utviklingsbehov. Behovsstyringsprosessen beskriver bestillingsprosess, roller, ansvar samt organisering av hvordan fylkeskommunene bør samarbeide seg imellom og med Novari IKS. Dette vil bidra til at fylkeskommunene ivaretar samfunnsoppdraget sitt og leverer gode tjenester til innbyggere, næringsliv og frivilligheta.  

behovsstyringsprosessen

I utgangspunktet gjelder behovsstyringsrammeverket for nye behov, men det vil etter hvert utarbeides en tilsvarende prosess for behov knyttet til videreutvikling av eksisterende tjenester i Novari IKS.  

Fylkeskommunekollegiet vedtok på møtet 1. september 2023 forslag til behovsstyringsprosess for Novari IKS. Kollegiet for HR, IKT og digitalisering (HID) fikk ansvar for å sørge for forankring, implementering og videreutvikling av behovsstyringsprosessen og tilhørende oppgaver, i tett dialog med øvrige berørte kollegier (utdanning, samferdsel, økonomi osv.). HID ble videre bedt om å utarbeide en plan for dette, og rapportere tilbake til fylkeskommunekollegiet.  

Hva er status i dag? 

En prosjektgruppe er under opprettelse hvor avdelingssjef for organisasjon og digitalisering i Rogaland fylkeskommune, Svein Vathne, er prosjektansvarlig. Leder av HID-kollegiet, Knut Lindland, er prosjekteier. 

I rammeverket til behovsstyringsprosessen som prosjektet leverte, er det tentativt foreslått at Novari IKS tar rollen som prosessleder i behovsstyringsprosessen. For å vurdere om dette er hensiktsmessig plassering av ansvar, og identifisere hva et slikt ansvar innebærer for oss, har vi et behov for å kjøre en pilot gjennom selve behovsstyringsprosessen. Dette for å hente erfaringer og for å se om prosessen fungerer etter hensikt. 

Før jul spilte Novari IKS inn to mulige caser til pilotering. Prosjekteier og prosjektansvarlig anbefalte å prioritere det ene caset som en pilot. Da caset omhandler behov innenfor videregående opplæring, er det videre ønsket å forankre caset i Kollegiet for utdanningsdirektører (FKU) slik at prosjektansvarlig samtidig kan orientere om behovsstyringsprosessen. 2. februar 2024 er det et forberedende møte i arbeidsutvalget til FKU hvor denne saken skal opp. 

Caset vi ønsker å pilotere er en ide spilt inn fra Trøndelag fylkeskommune som handler om å sørge for at eleven i overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole har best mulig grunnlag for å gjøre riktig utdanningsvalg. Det handler om å gjenbruke data vi allerede har i enkeltsystemer for å skape sammenhengende tjenester.   

Vi i Novari IKS ser frem til fortsettelsen av piloteringen.  

Av: Vanja V. Christensen og Anne Mette Dørum

Del på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn